คุณภาพแรงงานไทยใน AEC (รศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์)
คุณภาพแรงงานไทยใน AEC (รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์)
ออกอากาศ : 05 ส.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,930 ครั้ง
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลจาก AEC ที่มีต่อประชาชน : ภาครัฐภาคเอกชนและบทสรุปที่สำคัญ (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลจาก AEC ที่มีต่อประชาชน : ภาครัฐภาคเอกชนและบทสรุปที่สำคัญ (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ออกอากาศ : 04 ส.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 5,570 ครั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ??? (รศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ)
ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ??? (รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ)
ออกอากาศ : 28 ก.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,091 ครั้ง
ตอนที่ 2 ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับความเป็นประเทศไทย ตอนที่ 2 (รศ.ดร.กิตติ  บุนนาค)
ตอนที่ 2 ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับความเป็นประเทศไทย ตอนที่ 2 (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ออกอากาศ : 22 ก.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 5,699 ครั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกลไกในการตลาดตามระบอบประชาธิปไตย (ผศ.ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกลไกในการตลาดตามระบอบประชาธิปไตย (ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ)
ออกอากาศ : 21 ก.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,728 ครั้ง
เสวนาเรื่อง “ประชาชนได้อะไรจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ....?” (ส.ส.ร.ภาคประชาชน)
เสวนาเรื่อง “ประชาชนได้อะไรจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ....?” (ส.ส.ร.ภาคประชาชน)
ออกอากาศ : 15 ก.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 946 ครั้ง
วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (รศ.ดร.ราเชนทร์  ชินทยารังสรรค์)
วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์)
ออกอากาศ : 08 ก.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,744 ครั้ง
ตอนที่ 1 ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับความเป็นประเทศไทย ตอนที่ 1 (รศ.ดร.กิตติ  บุนนาค)
ตอนที่ 1 ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับความเป็นประเทศไทย ตอนที่ 1 (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค)
ออกอากาศ : 07 ก.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 12,340 ครั้ง
หลักคิดสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ....? (ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์)
หลักคิดสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ....? (ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์)
ออกอากาศ : 01 ก.ค. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,370 ครั้ง
การสร้างแรงจูงใจและทุนทางสังคมในองค์กร(HROD Talk 41)
การสร้างแรงจูงใจและทุนทางสังคมในองค์กร(HROD Talk 41)
ออกอากาศ : 30 มิ.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,239 ครั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับการศึกษา (ศ.ดร.อัญชนา  ณ ระนอง)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับการศึกษา (ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง)
ออกอากาศ : 24 มิ.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 2,170 ครั้ง
รู้จักศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ นิด้า (รศ.นเรศร์ เกษะประกร)
รู้จักศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ นิด้า (รศ.นเรศร์ เกษะประกร)
ออกอากาศ : 23 มิ.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,223 ครั้ง
การบริหารจัดการธุรกิจและ ICT ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การบริหารจัดการธุรกิจและ ICT ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ออกอากาศ : 17 มิ.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,376 ครั้ง
สังคมไทยกับการบริจาค (ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล)
สังคมไทยกับการบริจาค (ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล)
ออกอากาศ : 16 มิ.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,357 ครั้ง
ส.ส.ร.ภาคประชาชน
ส.ส.ร.ภาคประชาชน
ออกอากาศ : 10 มิ.ย. 2555
โดย : admin
ผู้ชม : 1,032 ครั้ง
จำนวนหน้า 3/7
[ Prev ] 1 2 3 4 5 6 7 [ Next ]