การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน นวัตกรรมผู้นำ 4.0รายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน นวัตกรรมผู้นำ 4.0"
โดย อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง (อาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า)
และนางสาวสุภัจจา อังค์สุวรรณ (นักศึกษาทุน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า)
 
ออกอากาศ 6 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน...
ออกอากาศ 30 ส.ค. 2560
ค่าเงินบาทกับเศรษฐกิจไทยค...
ออกอากาศ 23 ส.ค. 2560
NIDA Smart City เมืองอัจฉ...
ออกอากาศ 16 ส.ค. 2560
NIDA Smart City เมืองอัจฉ...
ออกอากาศ 09 ส.ค. 2560