การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน ธรรมาภิบาล 4.0รายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน ธรรมาภิบาล 4.0"
โดย อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
- น.ส.สุชาดา เรืองแสงทองกุล (นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม)
ออกอากาศ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ค่าเงินบาทกับเศรษฐกิจไทยค...
ออกอากาศ 23 ส.ค. 2560
NIDA Smart City เมืองอัจฉ...
ออกอากาศ 16 ส.ค. 2560
NIDA Smart City เมืองอัจฉ...
ออกอากาศ 09 ส.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : นักวิเคร...
ออกอากาศ 02 ส.ค. 2560