ค่าเงินบาทกับเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังรายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "ค่าเงินบาทกับเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง"
โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์(ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า)
ออกอากาศ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
www.nida.ac.th
NIDA Smart City เมืองอัจฉ...
ออกอากาศ 16 ส.ค. 2560
NIDA Smart City เมืองอัจฉ...
ออกอากาศ 09 ส.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : นักวิเคร...
ออกอากาศ 02 ส.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำธุร...
ออกอากาศ 26 ก.ค. 2560