อาชีพแห่งอนาคต : นักวิเคราะห์ข้อมูลรายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "อาชีพแห่งอนาคต : นักวิเคราะห์ข้อมูล"
โดย ผศ.ดร.เวสารัช เอื้อมบุญสุข (อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ) และ
อ.สุทธา ศรมยุรา (อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยนานาชาติ)
ออกอากาศ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
www.nida.ac.th
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำธุร...
ออกอากาศ 26 ก.ค. 2560
นักบริหารเพื่อการพัฒนาประ...
ออกอากาศ 19 ก.ค. 2560
คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ ตั...
ออกอากาศ 12 ก.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวั...
ออกอากาศ 05 ก.ค. 2560