อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำธุรกิจในยุค Thailand 4.0 รายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำธุรกิจในยุค Thailand 4.0"
โดย รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ) และ
คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ออกอากาศ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถนีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
นักบริหารเพื่อการพัฒนาประ...
ออกอากาศ 19 ก.ค. 2560
คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ ตั...
ออกอากาศ 12 ก.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวั...
ออกอากาศ 05 ก.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : นักประเม...
ออกอากาศ 28 มิ.ย. 2560