คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ ตัดสินใจอย่างนักบริหาร ายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ ตัดสินใจอย่างนักบริหาร"
 
ออกอากาศ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวั...
ออกอากาศ 05 ก.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : นักประเม...
ออกอากาศ 28 มิ.ย. 2560
NIDA Smart Compact City ม...
ออกอากาศ 21 มิ.ย. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : อาชีพด้า...
ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2560