อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวัตกรรม



รายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวัตกรรม"
โดย ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ (อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
- คุณจิระพงษ์ ผลประสิทธิ์ (เจ้าหน้าที่แผนกคอมพิวเตอร์ สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นักศึกษาเก่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ออกอากาศ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)




อาชีพแห่งอนาคต : นักประเม...
ออกอากาศ 28 มิ.ย. 2560
NIDA Smart Compact City ม...
ออกอากาศ 21 มิ.ย. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : อาชีพด้า...
ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหา...
ออกอากาศ 07 มิ.ย. 2560