อาชีพแห่งอนาคต : นักประเมินผลกระทบทางสังคมรายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "อาชีพแห่งอนาคต : นักประเมินผลกระทบทางสังคม"
โดย  ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์(อาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) และ
นางสาวสุภัจจา อังค์สุวรรณ(นักศึกษาทุน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า)
ออกอากาศ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรต์(นิด้า)
NIDA Smart Compact City ม...
ออกอากาศ 21 มิ.ย. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : อาชีพด้า...
ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหา...
ออกอากาศ 07 มิ.ย. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : Financia...
ออกอากาศ 31 พ.ค. 2560