อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการบริการรายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ"
โดย 
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง(คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า) 
อาจาย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ. ภูเก็ต คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า)
นายฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช(นักศึกษาทุน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า)
ออกอากาศ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
อาชีพแห่งอนาคต : Financia...
ออกอากาศ 31 พ.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : นักกฎหมา...
ออกอากาศ 24 พ.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : Environm...
ออกอากาศ 17 พ.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : นักบริหา...
ออกอากาศ 10 พ.ค. 2560