ผู้บริหารพบประชาคมนิด้า เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานผู้บริหารสถาบันพบประชาคม โดยคณะผู้บริหาร นำโดย อธิการบดี และรองอธิการบดี ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ และเป้าหมายในอนาคตของนิด้าสัมมนาวิชาการ “อาเซียน : ...
ออกอากาศ 08 ก.ค. 2557
งานเสวนาและแสดงจุดยืน"จาก...
ออกอากาศ 06 พ.ย. 2556
สภาสถาบันพบประชาคม
ออกอากาศ 14 ก.ย. 2559
การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประเม...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555