สุรินทร์ สินรัตน์ ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม บทสัมภาษณ์ คุณสุรินทร์ สินรัตน์ ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ได้สัมภาษณ์ศิษย์เก่าของสถาบันทั้ง 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย 
โดยออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล ทุกวันพฤหัสบดี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ เวลา 06.45 น.
ลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์ ศิ...
ออกอากาศ 22 ต.ค. 2558
วิเชียร เอมประเสริฐสุข ศิ...
ออกอากาศ 15 ต.ค. 2558
พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู ศิษย์เก่...
ออกอากาศ 08 ต.ค. 2558
ณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์ ศิษย์เ...
ออกอากาศ 01 ต.ค. 2558