มารยาทการเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นรายการวันนี้ที่นิด้า ตอน มารยาทการเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
โดย ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม (อาจารย์คณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า)
 
ออกอากาศ 16 สิงหาคม 2558 วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 9.25 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Thai TV Global Network (TGN)
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA
www.nida.ac.th
รู้เท่าทัน...ภัยจากโลกออน...
ออกอากาศ 09 ส.ค. 2558
เปิดตัวโครงการ 5 ทศวรรษ น...
ออกอากาศ 02 ส.ค. 2558
รู้...สู้ภัยแล้ง 2558
ออกอากาศ 26 ก.ค. 2558
เจาะตลาด AEC นิด้าจับมือ ...
ออกอากาศ 19 ก.ค. 2558