รู้...สู้ภัยแล้ง 2558 รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน รู้...สู้ภัยแล้ง 2558
โดย ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า)
 
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 09.25 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Thai TV Global Network (TGN)
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
เจาะตลาด AEC นิด้าจับมือ ...
ออกอากาศ 19 ก.ค. 2558
เส้นทางทีวีดิจิทัล รุ่ง –...
ออกอากาศ 12 ก.ค. 2558
ศักยภาพในการแข่งขันของประ...
ออกอากาศ 05 ก.ค. 2558
OVER BOOK - ขายตั๋วเกินที...
ออกอากาศ 28 มิ.ย. 2558