เจาะตลาด AEC นิด้าจับมือ C asean เปิดตัว“ASEAN Entrepreneur Club” รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน เจาะตลาด AEC นิด้าจับมือ C asean เปิดตัว“ASEAN Entrepreneur Club”
โดย ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์(ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา) และ ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (กรรมการบริหารศูนย์ C asean)
 
ออกอากาศ 19 กรกฎาคม 2558 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 9.25 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Thai TV Global Network (TGN)
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA
www.nida.ac.th
เส้นทางทีวีดิจิทัล รุ่ง –...
ออกอากาศ 12 ก.ค. 2558
ศักยภาพในการแข่งขันของประ...
ออกอากาศ 05 ก.ค. 2558
OVER BOOK - ขายตั๋วเกินที...
ออกอากาศ 28 มิ.ย. 2558
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ออกอากาศ 21 มิ.ย. 2558