เส้นทางทีวีดิจิทัล รุ่ง – ร่วง? เส้นทางทีวีดิจิทัล รุ่ง – ร่วง?
โดย ผศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว
ผอ.หลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
 
ออกอากาศ 12 กรกฎาคม 2558 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 9.25 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Thai TV Global Network (TGN)
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA
www.nida.ac.th
ศักยภาพในการแข่งขันของประ...
ออกอากาศ 05 ก.ค. 2558
OVER BOOK - ขายตั๋วเกินที...
ออกอากาศ 28 มิ.ย. 2558
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ออกอากาศ 21 มิ.ย. 2558
30 บาท รักษาทุกโรค ภาระปร...
ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2558