ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
โดย ดร.ธัญรัตน์ อมรเพชรกุล (ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ นิด้า)

ออกอากาศ 5 กรกฎาคม 2558 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 9.25 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Thai TV Global Network (TGN)
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA
www.nida.ac.th
OVER BOOK - ขายตั๋วเกินที...
ออกอากาศ 28 มิ.ย. 2558
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ออกอากาศ 21 มิ.ย. 2558
30 บาท รักษาทุกโรค ภาระปร...
ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2558
คุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
ออกอากาศ 07 มิ.ย. 2558