อัตราดอกเบี้ยนโยบาย รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จ.กรุงเทพฯ)

ออกอากาศ 21 มิถุนายน 2558 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 9.25 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Thai TV Global Network (TGN)
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA
www.nida.ac.th
 
30 บาท รักษาทุกโรค ภาระปร...
ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2558
คุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
ออกอากาศ 07 มิ.ย. 2558
รัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรู...
ออกอากาศ 31 พ.ค. 2558
บทบาท สนช. กับการปฏิรูปรา...
ออกอากาศ 24 พ.ค. 2558