คลิปสัมภาษณ์ผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 (2557)มหาบัณฑิต สาริณี กุลสุนทรรัตน์ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 (2557)
คลิปสัมภาษณ์ผู้สำเร็จการศ...
ออกอากาศ 17 มี.ค. 2558