ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ชำนิ  ศักดิเศรษฐ์
"การเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ ถูกต้อง และ สิ่งนี้เองที่จะนำมาซึ่งความเจริญอย่างยั่งยืนของ
บ้านเมือง และหัวใจของการทำงานด้านการเมืองคือการเข้าถึงประชาชน เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทำอย่างไรจะให้
คนในชาติอยู่ดีกินดี มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"
ชัยรัตน์ สงวนชื่อ
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ชวลิต(ชวน) นิ่มละออ
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ชวน ศิรินันท์พร
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ชนิกา เชาวนปรีชา
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554