ชัยรัตน์ สงวนชื่อ ชัยรัตน์  สงวนชื่อ
"ผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้าแก้ปัญหา และกล้ารับผิดชอบ โดยจะต้อง
กระจายงานให้กับบุคลากรตามความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จและสร้าง
ความภาคภูมิใจสู่บุคลากรทุกระดับ"
ชวลิต(ชวน) นิ่มละออ
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ชวน ศิรินันท์พร
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ชนิกา เชาวนปรีชา
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
เฉลิมพล ชัยวรพงศา
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554