ชวลิต(ชวน) นิ่มละออ ชวลิต(ชวน)  นิ่มละออ
"ปัจจุบันองค์กรที่มีความเข้มแข็งที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอด
และอยู่ในแถวหน้าของวงการธุรกิจ ด้วยเหตุนี้การพัฒนา
บุคลากรและการสร้างความสามัคคีในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ
มากกว่า เงินทุน / เครื่องจักร ซึ่งสามารถจัดหาซื้อมาได้"
ชวน ศิรินันท์พร
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ชนิกา เชาวนปรีชา
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
เฉลิมพล ชัยวรพงศา
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ฉัตรแก้ว คชเสนี
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554