ชวน ศิรินันท์พร ชวน ศิรินันท์พร
"ความสามารถในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับองค์กรและสภาพแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญของการบริหาร
เพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วจะได้เป็นประโยชน์
เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ"
ชนิกา เชาวนปรีชา
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
เฉลิมพล ชัยวรพงศา
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ฉัตรแก้ว คชเสนี
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระก...
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554