ชนิกา เชาวนปรีชา ชนิกา เชาวนปรีชา
"การเดินไปสู่ความสำเร็จนั้นอย่างแรกต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน
แล้วต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ และสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ
ที่จะร่วมกันผลักดันงานนั้นๆ ให้สำเร็จให้ได้ ด้วยความมุ่งมั่น
ทุ่มเท อดทน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ"
เฉลิมพล ชัยวรพงศา
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ฉัตรแก้ว คชเสนี
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระก...
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จุมพฏ ตัณมณี
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554