เฉลิมพล ชัยวรพงศา เฉลิมพล ชัยวรพงศา
"การเป็นนักบริหารหรือผู้นำ ต้องฝึกตนเป็นผู้ให้
ตามแต่ความสามารถที่ตนจะทำได้ โดยไม่หวังถึงผลที่จะได้"
ฉัตรแก้ว คชเสนี
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระก...
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จุมพฏ ตัณมณี
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จริยา สกุลสุทธวงศ์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554