ฉัตรแก้ว คชเสนี ฉัตรแก้ว คชเสนี
"ต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่น และใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเช่นลูกค้า ลูกน้องผู้ถือหุ้นและสังคม"
ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระก...
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จุมพฏ ตัณมณี
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จริยา สกุลสุทธวงศ์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จรินทร์ จักกะพาก
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554