ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล
"การบริหารธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง การมองและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ
ผู้บริหารควรมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และสามารถนำองค์กรฝ่าวิกฤติไปได้"
จุมพฏ ตัณมณี
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จริยา สกุลสุทธวงศ์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จรินทร์ จักกะพาก
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จงเจตน์ บุญเกิด
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554