จุมพฏ ตัณมณี จุมพฏ ตัณมณี
"การเป็นผู้นำต้องใช้การสื่อสารให้เข้าถึงทุกฝ่ายให้เห็นภาพใหญ่
ตรงกันแล้วใช้หลักคุณธรรมเป็นแกนนำ ใช้เหตุผลมากว่า
อารมณ์ กล้าทำในสิ่งที่คิดแล้วว่าดี มองทุกเรื่องให้รอบด้าน
ในหลายๆ มิติ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมีเหตุและผล"
จริยา สกุลสุทธวงศ์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จรินทร์ จักกะพาก
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
จงเจตน์ บุญเกิด
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554