จรินทร์ จักกะพาก จรินทร์ จักกะพาก
"ทำหน้าที่ของตน ให้ดีที่สุด
ด้วยความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต"

 
จงเจตน์ บุญเกิด
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
เกศสุดา ศาลิคุปต
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554