จงเจตน์ บุญเกิด จงเจตน์ บุญเกิด
"ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน โดยมุ่งเป้าหมายที่ความสำเร็จตาม
แผนงานที่กำหนดไว้ โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน พร้อมทั้ง
เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา และ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนเสมอ"
ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
เกศสุดา ศาลิคุปต
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554