ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์ ขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์
"ความรู้และปริญญาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิต แต่ยังไม่ใช่
ความสำเร็จของชีวิต เรามีโอกาสที่ดีและมีจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า
คนอีกจำนวนมาก ขอให้ใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่า พร้อมกับ
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม"
โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554
เกศสุดา ศาลิคุปต
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554