โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ โกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
"ความขยัน อดทน และ การทำงานหนัก
เป็นคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนิด้า
ถือเป็นความโชคดีและมีคุณค่า"
เกศสุดา ศาลิคุปต
ออกอากาศ 19 เม.ย. 2554