เกศสุดา ศาลิคุปตเกศสุดา ศาลิคุปต
 "ในเรื่องของการทำงาน จะยึดปรัชญาเรื่องการรู้จริง ทำจริง
หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม จากการฝึกอบรมและจากบุคคลรอบข้าง
ลงมือทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเสมือนผู้ประกอบการ
ที่มีส่วนกำหนดความสำเร็จ หรือความล้มเหลวให้กับองค์กรนั้น"