คุณภาพอุดมศึกษาไทย (รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์)รายการ "สมัชชาประเทศไทย" ตอน คุณภาพอุดมศึกษาไทย แขกรับเชิญ รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ออกอากาศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553NIDA POLL (รศ.ดร.พาชิตชนั...
ออกอากาศ 20 ก.พ. 2555