สัมมนาวิชาการ “อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย” งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น
ณ ห้อง ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 

โดย ร้อยโทอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์.
ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเสวนาและแสดงจุดยืน"จาก...
ออกอากาศ 06 พ.ย. 2556
สภาสถาบันพบประชาคม
ออกอากาศ 14 ก.ย. 2559
การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประเม...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555
การเขียนบทความตีพิมพ์ในวา...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555