บทบาทของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศบทบาทของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศ
โดย คุณสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ
 
ออกอากาศ 27 ตุลาคม 2556 ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเช่อง โฮมชาแนล
ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00 - 21.00 น.
ดำเนินรายารโดย รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
 
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://www.nida.ac.th
เสวนา กฎหมายคู่ชีวิต สิทธ...
ออกอากาศ 18 ส.ค. 2556
ยิ้มให้กว้าง หายใจให้ยาว ...
ออกอากาศ 01 ก.ย. 2556
ตอนที่ 16 ประมวลสรุปสุดยอ...
ออกอากาศ 06 ก.พ. 2556
ตอนที่ 15 การวิเคราะห์ควา...
ออกอากาศ 05 ก.พ. 2556