เสวนา กฎหมายคู่ชีวิต สิทธิของคนรักเพศเดียวกัน โดย ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ และ ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์
 เสวนา กฎหมายคู่ชีวิต สิทธิของคนรักเพศเดียวกัน  โดย ศ.ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ และ ผศ.ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์ เนื่องในงานวันระพี ประจำปี 2556 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยิ้มให้กว้าง หายใจให้ยาว ...
ออกอากาศ 01 ก.ย. 2556
ตอนที่ 16 ประมวลสรุปสุดยอ...
ออกอากาศ 06 ก.พ. 2556
ตอนที่ 15 การวิเคราะห์ควา...
ออกอากาศ 05 ก.พ. 2556
ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 22 ม.ค. 2556