สภาสถาบันพบประชาคม เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน "สภาสถาบันพบประชาคม" ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา เลขานุการสภาสถาบัน ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน บทบาท อำนาจหน้าที่หลัก สรุปผลการดำเนินงานสภาสถาบัน และมติสภาสถาบันที่สำคัญในด้านต่างๆ โดยในช่วงสุดท้ายของงานได้เปิดเวทีรับฟังความคาดหวัง และความคิดเห็นของประชาคมต่ออนาคตนิด้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาคมนิด้าร่วมงานกว่า 600 คน
 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประเม...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555
การเขียนบทความตีพิมพ์ในวา...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555
การเขียนบทความตีพิมพ์ในวา...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555
Academic Forum เรื่อง “กา...
ออกอากาศ 15 ต.ค. 2555