ตอนที่ 16 ประมวลสรุปสุดยอด AEC
ตอนที่ 16 ประมวลสรุปสุดยอด AEC โดย รศ.ดร.กิตติ บุนนาค  อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ตอนที่ 15 การวิเคราะห์ควา...
ออกอากาศ 05 ก.พ. 2556
ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 22 ม.ค. 2556
ตอนที่ 13 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 21 ม.ค. 2556
ตอนที่ 12 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 20 พ.ย. 2555