ตอนที่ 15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง AEC กับความมั่นคงของไทย
 ตอนที่ 15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง AEC กับความมั่นคงของไทย โดย รศ.ดร.กิตติ บุนนาค  อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 22 ม.ค. 2556
ตอนที่ 13 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 21 ม.ค. 2556
ตอนที่ 12 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 20 พ.ย. 2555
ตอนที่ 11 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 19 พ.ย. 2555