ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อกระทรวงและกรมต่างๆของไทย
 ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อกระทรวงและกรมต่างๆของไทย  โดย รศ.ดร.กิตติ บุนนาค  อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากทางรายการ
1.พญ.พรพรรณ  จันทโชติ
2.คุณลักขณา  นิลกลัด
ตอนที่ 13 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 21 ม.ค. 2556
ตอนที่ 12 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 20 พ.ย. 2555
ตอนที่ 11 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 19 พ.ย. 2555
ตอนที่ 10 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 23 ต.ค. 2555