ตอนที่ 12 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อกระทรวงการคลัง/กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรของไทย ตอนที่ 1 (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค) ตอนที่ 12 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อกระทรวงการคลัง/กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรของไทย ตอนที่ 1  โดย รศ.ดร.กิตติ บุนนาค  อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ตอนที่ 11 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 19 พ.ย. 2555
ตอนที่ 10 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 23 ต.ค. 2555
ตอนที่ 9 การวิเคราะห์ผลลั...
ออกอากาศ 22 ต.ค. 2555
ตอนที่ 8 การวิเคราะห์ผลลั...
ออกอากาศ 07 ต.ค. 2555