ตอนที่ 11 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจการเงินของไทย (รศ.ดร.กิตติ บุนนาค) ตอนที่ 11 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อธุรกิจการเงินของไทย โดย รศ.ดร.กิตติ บุนนาค  อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ตอนที่ 10 การวิเคราะห์ผลล...
ออกอากาศ 23 ต.ค. 2555
ตอนที่ 9 การวิเคราะห์ผลลั...
ออกอากาศ 22 ต.ค. 2555
ตอนที่ 8 การวิเคราะห์ผลลั...
ออกอากาศ 07 ต.ค. 2555
ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ผลลั...
ออกอากาศ 06 ต.ค. 2555