รศ.นเรศร์ เกษะประกร ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตรศ.นเรศร์  เกษะประกร ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ในรายการคิดต่างสร้างปัญญา