การตีโต้ทางการเมืองของคุณทักษิณรายการ สมัชชาประเทศไทย  
ตอน การตีโต้ทางการเมืองของคุณทักษิณ
ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (...
ออกอากาศ 11 มี.ค. 2553
พฤติกรรมพอเพียงในการบริหา...
ออกอากาศ 20 ก.พ. 2555
คุณภาพอุดมศึกษาไทย (รศ.ดร...
ออกอากาศ 20 ก.พ. 2555
NIDA POLL (รศ.ดร.พาชิตชนั...
ออกอากาศ 20 ก.พ. 2555