การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (รศ.นิสดารก์ เวชยานนท์)ตอน การบริหารงานบุคคลภาครัฐ แขกรับเชิญ รศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์ ออกอากาศ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 รับชมรายการได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภุมิ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30-16.30 น.พฤติกรรมพอเพียงในการบริหา...
ออกอากาศ 20 ก.พ. 2555
คุณภาพอุดมศึกษาไทย (รศ.ดร...
ออกอากาศ 20 ก.พ. 2555
NIDA POLL (รศ.ดร.พาชิตชนั...
ออกอากาศ 20 ก.พ. 2555