หลักธรรมกับการแก้ไขปัญหารายการทางสว่าง... ทางออกของปัญหา ที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในนิด้า มาช่วยกันระดมความคิดเห็น และหาทางออกร่วมกัน ตอนที่ 1 หลักธรรมกับการแก้ไขปัญหา