การแก้ปัญหาความขัดแย้งรายการทางสว่าง... ทางออกของปัญหา ที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในนิด้า มาช่วยกันระดมความคิดเห็น และหาทางออกร่วมกัน ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง