"การวิจัยโดยการใช้ตัวอย่างซ้ำ" (Panel Survey) โดยสำนักวิจัย นิด้า


"การวิจัยโดยการใช้ตัวอย่างซ้ำ" (Panel Survey) โดยสำนักวิจัย นิด้า 
"การวิจัยโดยการใช้ตัวอย่างซ้ำ" (Panel  Survey) 
โดย ผศ.ดร.ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์
อาจารย์ประจำสำนักวิจัย 
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2554 เวลา 10.30 - 13.00 น.