CEO ซี้ปึ๊ก สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์


CEO ซี้ปึ๊ก สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ ตอนที่ 1 
ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ให้สัมภาษณ์ในรายการรายการ CEO ซี้ปึ๊ก
เกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา